لینک نما

  

  

  

گزارش تصویری

افتتاح اتاق نجوم :

مدرسه نمونه دولتی دخترانه شهید فلاحی - گزارش تصویری

مدرسه نمونه دولتی شهید مطهری - گزارش تصویری


بازدید های دانش آموزی :


دبیرستان تیزهوشان پسرانه  شهید سلطانی - گزارش تصویری

راهنمایی نمونه دولتی شهید فلاحی - گزارش تصویری

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه آیندسازان - گزارش تصویری

دبیرستان نمونه دولتی شهید مطهری - گزارش تصویری

راهنمای دخترانه شاهد معراج - گزارش تصویری

دبیرستان دخترانه شهید صدر - گزارش تصویری

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه آینده سازان - گزارش تصویری

ابتدایی پسرانه پیشرو - گزارش تصویری

دبیرستان دخترانه شهید باهنر - گزارش تصویری

راهنمایی دخترانه ملاصدرا- گزارش تصویری

دبیرستان دخترانه ریحانه - گزارش تصویری

دبیرستان دخترانه شرافت - گزارش تصویری

راهنمایی دخترانه 13 آبان - گزارش تصویری

ابتدایی دخترانه امام جعفر صادق(ع) - گزارش تصویری

دبیرستان دخترانه شهید صدوقی - گزارش تصویری

دبستان پسرانه سپهر - گزارش تصویری

دبستان پسرانه پاسداران - گزارش تصویری

 

کارگاه های علمی :

دبیرستان دخترانه روشنگر - گزارش تصویری
دبیرستان پسرانه هشترودی - گزارش تصویری