لینک نما

  

  

  

مقالات کیهان شناسی

Gravitational test with Quantum object

Motivation for moderngravity test ...

Gravitational Wave

Gravitational Wave experiments with interferometers and resonant massage can serch for stochastic...

The Ekpyrotic and Cyclic Cosmology

Ekpyrotic and cyclic cosmologies provide theories of the very early and of the very late universe. In these models,..                                                 donwload                 

The Galaxy−Dark Matter Connection

Modifications to the derived halo bias have been made based on ellipsoidal collapse corrections, and calibrations against numerical simulations,..                                                 donwload                 

Dark Matter and Dark Energy

In the course of the 20th century we went from knowing almost nothing about the universe to knowing all its basic features,..                                                    click for donwload                 

Cosmic Microwave Background

These lecture notes present the computation of the full system of Boltzmann equations describing the evolution of the photon,..                                                    click for donwload                 

Astronomy and Dark Matter

Astrophysics, and more specifically astroparticle physics, has been going through tremendous progress...

An Exposition on Inflationary Cosmology

This paper is intended to offer a pedagogical treatment of inflationary cosmology...

ADVANCES IN MODERN COSMOLOGY

To be human is to care how the physical world came, whether it has boundaries and what is to become of it ....

A PEDAGOGICAL INTRODUCTION

These lecture notes provide a concise, rapid and pedagogical introduction to...

A practical guide to Basic Statistical Techniques for Data Analysis in Cosmology

Statistics is everywhere in Cosmology, today more than ever: cosmological data sets are getting ever larger...

نگاهی به گردش افلاک در طول تلریخ

در این مقاله آرایی که در طول قرن ها برای توجیه و پیش بینی حرکات آسمانی ارائه شده است ،اشاره گردیده و ....

سرگذشت مهمترین شهاب سنگ تاریخ ایران

باورش شاید سخت باشد، ولی یکی از مهمترین شهاب سنگ های تاریخ ایران، در کاخ گلستان نگهداری می شود، شهاب سنگی که 130 سال پیش در حوالی ....

شهاب سنگ
اسرار زندگی سیاهچاله ها

گرایش فوق العاده شدید سیاهچاله ها ما را به مرزهای فیزیک می برد، جایی که بیش از آن نمی توان از تجربیات روزمره فاصله گرفت...

اسرار سیاهچاله ها
Inflationary Cosmology and Structure Formation

These lectures cover the basics of inflationary models for the early universe, concentrating particularly on the generation ...

 
Introduction to Early Universe Cosmology

Observational cosmology is in its “golden age" with a vast amount of recent data on the distribution of matter and light in the ...

 
نظریه انشتین در سایه تردید!

یک فیزیکدان دانشگاه آریزونا مدعی است که درستی یا نادرستی فرمول E=mc2 انیشتین بستگی به مکان قرار گرفتن شیء در فضا دارد . ...

 
فصلی نو در نظریه نسبیت

در این مقاله بر اساس نظریه نسبیت انیشتین، نظریات جدید و تکمیلی ارائه خواهد شد. هدف از این مقاله، ارائه راه حل های جدید برای حل مسائل ...

 
The Cosmological Constant

This is a review of the physics and cosmology of the cosmological constant. Focusing on recent developments ...