لینک نما

  

  

  

سایر کتاب های الکترونیکی

گروه سازه ساز مرکز مهندسی هوا فضا

این کتاب ارزشمند کاری از گروه سازه ی مرکز مهندسی هوافضاست که به زبان فارسی و طبقه بندی شده به معرفی ساختمان و قسمتهای مختلف هواپیما می پردازه ...