لینک نما

  

  

  

گشت رصدی طالقان

راهنمای درصد رضایتمندی:
25 >ضعیف
50>متوسط>25
75>خوب>50
100>عالی>75
نتیجه نظرسنجی:
  • نحوه برخورد مسئولان اجرایی← عالی
  • سطح علمی برنامه و کارشناسان← عالی
  • زمانبندی و نظم برنامه← خوب
  • اسکان و پذیرایی← خوب
  • کیفیت حمل و نقل و ایاب و ذهاب← خوب
  • مدیریت← خوب
  • اطلاع رسانی ← عالی