لینک نما

  

  

  

ابدیت خانه ی ماست.
 تنها برای مدتی مقیم کاروانسرای جسم هستیم.
 آنان که با وهم مدهوش شده اند فراموش کرده اند چگونه ره نمایی که به سوی خداوند هدایتمان می کند دنبال کنند.
بیاد داشته باش که فرزندی از خدا هستی
این امر وابسته به توست که چه خواهی شد.
سربلند باش که فرزندی از خدا هستی
چه چیزی برای هراسیدن داری؟
چه اهمیتی دارد که چه می آید؟ باور داشته باش که این پروردگار است که آن را به سوی تو می فرستد باید بر چالش های هر روزه چیره شوی.
مشیت او را اجرا کن آنگاه هیچ چیز نمی تواند به تو آسیب برساند.
او تو را برای همیشه دوست دارد، به این بیاندیش،  به این ایمان داشته باش،  آن را درک کن و ناگهان روزی خواهی دید که تو جاودانه در خداوند زنده هستی.
اینگونه است که بزرگترین سعادت را در زندگی پیدا خواهی کرد.
من اکنون در جست و جوی هیچ چیز نیستم زیرا که همه چیز را در او دارم
هیچ گاه میل به جدایی از آنچه غنی ترین همه ی دارایی هاست ندارم ...